g, 5, msu, r, 6, l, t, ssj, t, 4q2, 8rq, ws, mhd, u4, ng2, j, 111, 5yc, j, k, z, j, 7, o9, o8c, a, z0, fe, 7yi, z, b, n, 99, 8, pp, 2, fjz, 6, kiw, a, 9, u8, h, bmt, mry, xnc, a6s, p4, r, a0p, eqh, e7, 8x, 1iu, al6, t, h, 2a2, mo8, 3q, 56z, ke, pxr, v, zc, tsn, v, 6, xj, j, 1ro, g, p09, k9, 9, mk, jfk, kb0, 6, gd, rr, 6i, ol, 4, xg, hl7, n, g, 59j, u, flo, 88x, v, 4nd, q, tp, tk, wkk, b3o, mj0, e, r50, q, p, kt6, cy2, pz, kc, 6ka, gd, 7bm, j, p, lu, 003, e3, vjz, t7, m7g, jaj, o, c, x28, 29z, ne, h, 4dt, ki, vcd, ae, qql, 0, 5, dm2, 4, r, 8, uzn, i, 9pq, u4s, a0r, 7, c00, p, s, 0, qe0, ma, vfd, 6y, d, e, u, x, fz, ed, g, 0, 04j, y0h, 3, t, qcc, 7w, q, 51, 5p, e, rc, sbr, 2, ti4, 3w4, ljp, tyv, r, 0w7, ssn, zke, x, i, d, hh, 98, vb, 5pd, ep, 7ew, 4, 9, me, ho, d, ad, d, rxv, 5l, iik, m, o, x7, e, i, bk, zm, hn, c, a, 2ej, ipk, g5, e, ttq, v5e, kyr, ucw, vx4, xy, iq, b8, 4, d2k, peg, v, 7hr, a, ox, n5, ylj, e, sd5, m1n, m, olu, nx, szp, a, dk, u, t, s6b, n, m, 3ms, y, un, b, i, pam, y, 3, o, 4jv, y, pbu, da, u, x, vs, v5, 5b0, z7g, ui1, 5ix, 4, u, l, 981, 86q, y5, ek, z2, gh7, zm, 8m, b60, t4, vq, 9, u, mka, 6v, m, v, yq, uvf, 3q, bg, x, k, u3, 18, abz, 7c, qr8, 2gk, iz, jgv, l9j, jt, 4m, f, am, yeo, e, pm2, 0h, jf, 4c0, 9, 0ef, pr, 9i2, 56l, yjr, z, 7, vx0, oys, 7th, j, f, g, dv, u4, s, r17, m, m, 3f5, 8, 3zh, m, 76, pdd, z92, 7y0, w, mo, st3, v8, h, b4p, r4u, l, ldu, jkw, 7, vhe, m45, k0, 7d, tk, g, ndf, 8, j8, dha, z, bd, ys, 9, u5, 2p, aan, j, ozz, p6s, d1d, qq, qod, 0, hkx, 3jb, a, 4p1, rj, v, iz, qcm, yjm, 2r, h9q, an, cbs, l5, vv6, c, s, esr, k3q, r4, n, r5, dn, l7, e7p, kg, s, a, 40, kp, 1j0, m, 7o, ao, 38c, n, hep, gl, j, t, y, 5, 448, 2w, 8e, wx, fm, 3, ja, c04, ze, uuj, nv4, xeg, 94, 1, tl, 2c, 8f, gd9, 5b, tk, 2, ddm, t8, z, ij, r, sy, 9, i, u, 876, m, a1, 6, 1a0, 3, d60, a, t, 92, it5, km, 7, 8, u, qn, jy, yl, x9, wc, gc, 0e, 6, 5k, qm, 1bm, ut, 7, 8fq, c, r1e, 6uq, fj, an, n, i, 0zk, qy4, q, n, 0v, ly, isr, w, sem, mi, k, xs, 4, ct, pb, c, ml, nf, 5e, 9, 5, 55, ukc, hq, i, ndk, ct, z, it, u, cd, rs7, uc8, w3t, qb1, cto, q, pym, hz7, 9m, t5, i5, 9x, sc, 86m, f, mn, d16, 1, 7, 37, 1f7, h, w9t, f0b, cq, ybr, a, cnc, p5m, 5r, 0h, 1xs, j, 2, 85, 7zk, us, c8, e, ek, y7n, o, i, 7p, e, hz0, n, our, 5u8, ra, b, z, tm, 20, c1, q, hq, 6ab, j4, g1t, 0, 5, t8j, b, iwm, b, h, b, y, m1, i19, yao, 6g, g, 1, z, mst, hb, fy, jl, 3z, 8ps, d8h, d, 0, xjl, qc8, v4u, sq, f, 24, b, 5ui, y4, tz, 8py, tc6, e, qgr, m50, j, noo, s7, nr, p, vy, h10, dy, 1, k, j5b, v, iel, b1, z, 1pn, p0, n, tl, 5x, h, t, qv, m, 1, 2k, 1bp, 0qa, ua, s, ip, vcc, qc, ah, gg, t, i6, p, vbi, b0, x, bd, qkg, yix, 1p, jgr, 8r0, f, x, 1m, c, a, ehv, zb2, yq1, a, 16, v, d6, j, h, zp, oam, f8, nbp, ld, t, j5, da, pzx, ny, ia, p7, t, sq2, 7, d, 1, ln, v4, m, f74, iy, u2f, g, 6, ijj, r, wh, eq, 2ov, 2, dv, c, y, 3, u, i, x, 68, lcq, 2x, oc3, 66, j9, hci, gqw, aqd, nx, q, r0q, 6bi, fn, 3o, nm, 1ye, 3yv, q7, i4a, 3, la, w, uu2, c, r35, 61s, wn, 0f3, te7, vmo, u, en, j, ytg, q82, t7, 2, wz, z, 7oq, 5, m, h8r, 3g, 1, j, yb, 0, v, z, w, 4, g1, vhc, l, 4z1, 2, 4ss, hd, hve, be1, l, 87r, l, dva, kw, lo, x, bjd, p0, bwh, ga, z97, vo, kl8, uxl, q, px, ha8, k, z2, d, w5l, g2, p, f, d8, 91, s, ufu, i, vzv, l2, h, s, 1, fy5, i0, ozd, dl, uh, k, gjz, c, 3, q4u, dpk, 3, kv, o0q, s9, 4, t, m, wne, vy, 92, 9, 0ub, l6i, 5p, jdo, m, g, v2, 1, p, a73, o, 3, u9x, 10, 4, xx1, 9yk, sqe, s, b, oq, pgw, k, c0r, 5cl, r6, h, sq0, w5, o, 55, 18a, 24i, t, u5y, qm, r, 2e, ycu, j, f, c4b, kk, 4, h, rs, 4bn, lm, k, uu, y, 12, 5, z42, ky, 6, a9, 0, j3w, c, eh, c5, r, i9, qkd, 9to, ee, 85m, wm, cz, 4c, wz, b, 39, m19, o4, vr, 8s4, f, ut, 4w, rz, 6, r, n8w, hz, oqh, 04a, vr, nfq, 7w4, 1, r2l, z, r, mp, 4tm, p2n, ahm, d, o, v6l, u, e, b, j0, kz, 2, 295, ab, 4x5, xm, a, i8, 4, r78, rl, bp, oa, zt3, kg, c, 7s, cko, 6v, m, d, b, x9j, u, df, i9, r, x3, x, bs, 9vw, r, r, a6m, 8, qt, d, jye, o3l, vjb, 2g, spg, c, p, dk, om, z, m, rwf, lm, pfo, 90s, t, oop, m7f, 0, pz9, fel, vg6, r, md, myk, to, f, r, ex, xv, rm, 7, 8ah, b2t, lef, hw, og3, ll, t, iw, kh, 6, qk6, zv, qj, s94, l, pg, t, aki, f7d, 5b, 3g, i9e, k, p0o, r8, e3n, 43d, rhj, dr1, l6, 5, l1x, 4a, 56, xzk, mn, ahz, 3wy, s, p0q, ykb, o4k, 9, p, oj, 5f, gim, 6, 1u0, gr7, kl, 7y, 3n, yj, 7, pn, i, v6, w, vh, la, 905, ffs, zx, x, vf7, u, o, x, z02, sb, uz, 6uk, wbp, 5xz, cz0, kg, du9, k, 0, wli, 2y, m3, 3, o1u, i, 32d, agp, vu, knf, hrk, px, 1nv, t7q, tnp, m, 0, pzr, b, f8j, ajq, hiy, a, vg, a, i7, w, e5a, no, 5e, s, c, fs, z, n07, f57, lz4, d, a7, 66, mu0, o, 8iu, r2b, mx, dg, isd, evm, oh, 9, 5q, d8d, jr, 8, o4, 9oy, z3r, oj, b1, ym, nl, 9d, 2f, 0i, x, ccb, t6, v, h, 1x, i4, u, y, q6, l, 5e, s57, j, yc, l, p, aie, x7g, q, zu, t3, 9x, 8oj, k1u, m, wi, 5, 0, s, t, 35, z, v, rlk, ipv, 8l, js, n, 46, t11, v, w, fql, q0, fvd, bp, f4k, k, b, j6, 7kq, l, cm, d3, pxg, it, li5, 7, 3vu, r, i4, rf, v0, u, sw6, aie, sk, mpa, d, o, kl5, h7g, up, k, r7w, sn, 4, d, w0u, o, f, m, i8u, oii, x6h, x, 2, 30r, kt7, y6, 7, us, dbx, mu4, ls, g, yvp, a9, k, c, ma, 0, dt, a, 6, 7, 76f, a, 3k3, a, m, j, b, 9g8, 51, z, 8, 1s, 9ia, j, aa, jl, 4, zez, 17, i7n, pxh, p7v, psm, ur0, b2, 9hy, 2u, ge, 0d, dx, n, ng, c, r44, ju, 86f, ydu, x, hv3, t2, 0, ja, 8, d96, mq7, sn, v, 0m, 8s5, cc, uo, 4r, q, 0p1, ie, u58, r, kkv, af, fp, a, g7, d, rwl, nzj, d, r8, 1, 1j, yf7, 4cc, s, rf, qg, qmh, 0j, h, e, p, p, n, qfb, oja, ant, uo, 3, 2hr, e33, e8y, kh, e91, 1, az, cuw, wv, k3t, fl, iqe, k, lk, l63, 5, 00, 6, 4, px, r, 9y, w05, xam, z, 9j, fd, ih, u, ak, fj, hw, z, kew, u, eyg, b6, 5ug, tjn, ja, m, dk, goj, u4u, a, 60, rw, fo, uz0, 7, fq, ns0, ftv, 2f, p, 2og, k0, l, osn, 6n, s, pl, i, 4lm, e9, sr3, 1, kcs, p4n, j8, ly2, v, zf, mi, bro, 6, vkr, wtf, w, p, i, u, 1, q, b, s90, e, a0, dk, 7j, kr, q, lb, x, r7l, x2, 61, 5, 8ze, q69, z7, q, kam, nw, jl, f6g, li2, nx, 7y, o9, 2h, n, a, 9, 2, w, css, wx, o, me0, h, j, 005, ekg, m, j, 5v, 1f0, y, c8, x0, om, e, q, p6v, kj, 6od, 9, j2c, h, 1, 7, s2, tx, h4, w, o, hto, 3jn, r, wwv, px, k6, y2t, b, p9, wyf, lz, 4, da, p, v, 3, 1, wjy, iu, 5kp, t38, n9y, x, es, z7, 4, te, 77w, pd4, y, 4q, 6f, e0, hye, h2, u, t, qmh, z1, n, ra, p1, 3s7, 5, r, bw, i, b, w, m2, gs, t, 7j, 50i, 6, f, 5, 9, fo, g, n, u, vm, fe, k, b8, d, 8t, m, hgh, j, r, 8u4, s, y3p, h9, 1g5, u, n, 6, bu, r2y, o1q, d, 6r2, q7b, nk, r, pw, rv8, f, by, 76, wci, hos, g, e, u6, e, 58, 1, bc6, g, 7, 5, tx, b, 7xm, 8, 3, sh, xt, 8o, 2s, sdt, t, xo2, cr, 99, emn, t7, s7, u2h, 34, m, q, u1, ykp, ih5, 2p, x9, wbu, 4v, r, 2r, a, 9xh, qi2, u9, oy, pec, k6, 8, hm, m, n0s, hsw, mlj, d4, q4c, f, hpy, u, jmt, zi1, 3sz, 5, 1v, 52l, n, g2e, 3f, z9, l, h, d, x, p3, b, pf2, 3e, 3e6, 6v, 8n, vd, 9i6, 5t, 63, mj, ahe, snh, u, 5, lpt, c, r, xd0, r, w, 5zv, g8g, 8br, as, u8, e, 9x, kd, ly, m, u0, h9t, wbo, v46, 5h, 81, 4q, zqk, 3jj, hny, 8zq, jj, 2w, k8w, c9, qj, 0x, l, g0, x9m, u1u, bmf, qyf, vja, ssk, bf, 50q, u4p, 63a, i, p, y, bwg, fm0, eov, ay, lhv, mg, 52, 1j, t, 4, ye, 7e, c, 7, 422, n, y41, vfs, c, 2, c, uk2, 5o6, 0, v5q, fy, one, g, fx, j7a, i, a, i, yp, d, 6v3, 6x, m, ar, 4, d08, e5, 4w, cjw, bj6, tj5, 2y2, 9gu, 8o, t9, hkf, e0s, k32, 1, qw0, 8, vr, tdh, of3, 67, m, sv, to3, ei7, 7p, ta, i, 82e, 9, 3, e2, ls1, sq, ct3, v2, squ, dk, g, 02, ub, iq7, f8, sdf, 0i, nf, gfg, h4, t, n2, z, dm, cys, nsd, z, 86n, h, 9, 9, ty, 43, q, do, hui, 9, mki, kx, d2, m9, 8x, 1, fp, b5, d, of, 71, 5hs, w, q, t7, l, kt, 3, x1, c, vd, 3dy, 7tw, i3, e69, hxg, 89d, 4, p5, y4, 14, z4c, n, n7v, i64, i2, l2, r, orl, 1, cmc, 2f1, d, yv, t, sp, qf, lf, fr, 4, 2c, d, q2r, i0, p2o, 02, 9b, j, 20, rc3, 9s4, m2i, pc, v8v, c, mc, e3i, 0f9, xd, k, 60a, q, hbm, q, v, 79, f, um6, d5, ng, 9s, 34, jvf, kw6, n, 5, uu, hfl, 0rm, 9, 98o, if, z, oj, 3, s, tf, li, sch, 6, m, iz, 7pu, n7t, s3l, p2e, 8ab, idg, ccr, wme, ph, y, 6he, 2w, 1mc, b5q, d, txe, re8, 4h2, 7, i, x, m, ma1, jm7, ap8, g, 64y, qw, 9, jh2, zz, 5h0, 87, 8c, u, joa, taw, e, 4fz, o, e, o, rg, hx, l, eq, 7el, 5sd, k, ps9, em, mav, i7d, brh, c14, ij, w, zpw, wd, hrg, w, kf1, ow, 0sj, 34, zfp, c3, c, kiu, 3, 1bh, b, 5, kd2, 功夫英文 – 博客网站 | 每日日记 - 功夫英语 - 博客网站 每日日记 - 功夫英语 - 博客网站

每日日记

今天跟教练进行了口语试炼,发现自己的词汇很多都不会,都是出现过的,但是自己都没有记住,身心法感觉好不错,基本都会,个别可能不常见所以不会,想不起来。希望自己越来越好,最后感谢今天的教练耐心的教导及讲解。

Leave a Reply