Xu

hi my name is xiaowang. 

my name is xiaowang

name’s

you 

your name 

what 

what is your name

what’s your name

where 

from 

where are you from 

new York

I am from new York

holiday

on holiday

I am on holiday 

first trip 

my first trip 

it is

it is my first trip 

it’s my first trip

to China

it is my first trip to China

it’s my first trip to China

 

 

发表评论